Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

logolink-eu.jpg

 Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba

CZ.1.07/2.1.00/32.0017

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky vybraných modulů akreditovaného oboru Zahradní a krajinná tvorba pro vyšší uplatnění absolventů na evropském trhu práce. Cílovou skupinu tvoří 300 studentů VOŠ zahradnické denního i dálkového studia a šestnácti pedagogů, kteří je vyučují. Inovace vzdělávacího programu je plánována v následujících směrech:
1.          prohloubení výuky vybraných modulů o nejnovější poznatky mající vliv na konkurenceschopnost absolventů;
2.          propojení výuky modulu Anglický jazyk s odbornou praxí u partnera projektu tj. na Školním statku Mělník formou Learning by doing;
3.          rozšíření znalostí pěti pedagogů v zahradnických modulech jejich mobilitou při návštěvě Floriady v srpnu 2012;
4.          součástí projektu je zpracování studie o potenciálních návaznostech studia VOŠZa na bakalářská studia vysokých škol s environmentálním zaměřením.
V poslední klíčové aktivitě zavedeme monitoring trhu a kariérové poradenství při VOŠZa Mělník.
 

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ

VOŠZ a SZaŠ Mělník má zkušenosti s OP Rozvoj lidských zdrojů s projektem Zkvalitnění vzdělávání v arboristice na VOŠZa a SZaŠ Mělník v období od listopadu 2006 do června 2008. Pracovníci školy se naučili řídící a administrativní práci spojené s projektem financovaným z EU a ze státního rozpočtu. Jednotlivé aktivity zmíněného projektu byly průběžně plněny, monitorovací zprávy byly odevzdávány v termínech. Základním cílem projektu bylo zlepšením výuky v arboristice tj. v komplexní péči o dřeviny v urbanizované a volné krajině, rostoucí mimo les a o intenzivní produkční plochy) zajistit absolventům konkurenceschopnost na trhu práce.

Cílem projektu byly tyto aktivity:

  1. Inovace a tvorba studijních materiálů;
  2. Založení nových demonstračních ploch pro demonstraci exteriérových rostlin;
  3. Multimediální formy výuky;
  4. Vytvoření studijního a informačního centra.

V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v opatření 1.1 jsme ukončili v lednu 2012  projekt s názvem Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách. V opatření 2.1 OP VK pro Vyšší odborné školy řešíme tři projekty: 1.07/2.1.00/13.0007 s názvem Historická zeleń regionu Střední Čechy;  č.1.07/2.1.00/13.0004 Zkvalitnění výuky německého jazyka na Vyšší odborné škole zahradnické v Mělníku a č.  1.07/2.1.00/13.0031 s názvem Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blok na VOŠ zahradnické. Problematika předložená v projektu „ Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba“ navazuje na dílčí výsledky a je orientovaná hlavně na uplatnění jak na evropském trhu práce, tak i v dalším pokračovacím bakalářském studiu. Zkvalitnění výuky a inovace modulů oboru Zahradní a krajinná tvorba se uskutečňuje hlavně v těch modulech, které nebyly předmětem řešení ve výše zmíněných třech projektech.

 

Parter projektu Školní statek Mělník

U partnera projektu tj. Školního statku Mělník je uskutečněna většina zahradnických praxí zaměřených na zahradní a krajinnou tvorbu. Vedoucí pracovník Školního statku je zapojen do projektu jako lektor praxí. Jádro spolupráce VOŠZa a Školního statku Mělník bude soustředěno v klíčové aktivitě s názvem Vyšší kvalita dvou modulů Anglický jazyk a Odborná praxe formou Learning by doing. Studenti z cílové skupiny se při odborných praxích budou vyučovat při odborné práci výrazům z anglické odborné terminologie. Jejich pracovní výkon při manuální řemeslné práci se sice nezvýší, ale snáze a po celé profesní uplatnění si tyto výrazy budou pamatovat a budou je umět používat.

Školní statek Mělník je jediným zařízením svého druhu ve Středočeském kraji. Je plnohodnotným partnerem ve výuce zahradnických specialistů na VOŠZa a SZaŠ Mělník a ve všech střediscích tj. v květinářství, zelinářství, ovocných školkách a vinařství působí na vedoucích funkcích specialisté s pedagogickým zkušenostmi v praktické výuce zahradnictví. Úspěšná spolupráce VOŠZa a SZaŠ Mělník a Školního statku Mělník se projevila i při řešení projektu OP RLZ a při řešení grantového projektu Školního statku s názvem Zavedení nových metod do praktické výuky zahradnictví.

 

Co je nového v projektu?

Studium na VOŠ zahradnické se snažíme vylepšit formou nových studijních materiálů, realizací výuky vybraných předmětů v anglickém a německém jazyce a v neposlední řadě plánujeme cílenou podporu podnikatelského přístupu u studentů v posledních ročnících.

Uskutečněním přednášek v anglickém a německém jazyce lépe připravíme studenty VOŠ na evropský trh práce.  Zvláště studium v německém jazyce je významné pro trh práce v sousedních zemích jako je Německo a Rakousko. Studium na VOŠ zahradnické vylepšíme i podporou stáží a praxí studentů na Školním statku Mělník a u budoucích zaměstnavatelů, čímž podpoříme jejich uplatnění na trhu práce. Druhou cílovou skupinu tj. pedagogy na VOŠ podpoříme mobilitou exkurzemi, kdy kontakty s odborníky z praxe přispějí k prohloubení výuky pro potřeby zahradnické praxe. Pro cílovou skupinu studentů VOŠZa, kteří mají zájem dále studovat na vysoké škole, připravíme studii o spolupráci VOŠ zahradnické s vysokoškolským sektorem z hlediska plynulého přechodu na VŠ.

Cílem projektu je zkvalitnění možností výuky vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba oboru

Zahradnictví na VOŠ zahradnické v Mělníku, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině, aby došlo k reflexi a aplikaci aktuálních a progresivních informací z oboru do výuky vybraných modulů, a tím byl obohacen celý vzdělávací program. Cílem je též obsahově prohloubit pedagogickou práci vyučujících, obohatit ji o nové odborné a didaktické poznatky, aby je vhodným způsobem pak učitelé předali studentům. Obecným cílem je pak zejména rozvíjet celou oblast okrasného zahradnictví prostřednictvím nově vyškolených specialistů, kteří v oboru budou po skončení studia pracovat a pozvedávat jej na vyšší úroveň. Nezbytným cílem je rovněž to, aby tito odborníci zužitkovali své znalosti a dovednosti, podložené získanou certifikací Diplomovaný specialista, ve prospěch následného zkráceného získání bakalářského studia na příslušné VŠ.

 V současnosti existuje vzdělávací program Zahradní a krajinná tvorba na VOŠZa Mělník, a to v tříleté denní a v tříapůlleté dálkové formě studia, který byl schválen akreditací v roce 2008. Studenti obdrží po ukončení vzdělání certifikaci Diplomovaný specialista, neexistuje ale možnost návaznosti na analogické vzdělání bakalářského studia, ani jakékoli přímé prostupnosti a jestliže chtějí absolventi tohoto vzdělávacího programu získat bakalářské vzdělání, musejí ho studovat od začátku na vysoké škole.

Co chceme zlepšit? Snahou je zkvalitnit výuku některých modulů vzdělávacího programu (zvláště Sadovnického květinářství, Zahradní tvorby, Ateliérů, Dendrologie a péče o dřeviny, Cizího jazyka, Krajinářství). Dále plánujeme v budoucnosti zajistit možnost uznávání vyššího vzdělání příslušnou vysokou školou, aby ve zkrácené lhůtě jednoho roku mohl absolvent VOŠZa Mělník získat bakalářské vzdělání na vysoké škole. Na tuto problematiku je zaměřena KA 04 zpracováním studie. Do celého procesu jsou zapojeni studenti VOŠZa a současně pedagogové, kteří budou tyto inovace ve své výuce studentům předkládat a zároveň tito pedagogové budou také získávat nové teoretické poznatky, kterými obohatí svou výuku na VOŠZa.  Na základě průběžně prováděné autoevaluace, zvláště zaměřené na reflexi výuky vzdělávacího programu

Zahradní a krajinná tvorba, který byl nově akreditován z dosavadních poznatků jsme proto schopni vysledovat možnosti inovací výuky některých modulů tohoto vzdělávacího programu

Prostřednictvím zdokonalení kvality výuky na VOŠ zahradnické budou studenti a absolventi lépe připraveni na konkurenci na trhu práce, lépe se uplatní v pracovních pozicích, pro které jsou připravováni; prostřednictvím získání vyšší certifikace (zásluhou uznání vzdělání z VOŠZa příslušnou vysokou školou) budou mít dále větší šance v profesním uplatnění.

 

Přínosy projektu

Základním přínosem pro cílovou skupinu jsou nové studijní materiály a prohloubení výuky v modulech o znalosti z praktického zahradnictví a o výuku v cizích jazycích. V elektronické formě bude vydáno celkem šest skript tj. Krajinářství, Sadovnické květinářství, Ochrana rostlin, Aplikovaná botanika, Fytocenologie, Dendrologie a péče o zeleň a tři speciální skripta tj. Zahradní tvorba, Projekční blok a Anglicko český a Česko anglický slovník. Nové studijní materiály zvýší kvalitu výuky a s pomocí odborných lektorů z praxe a ze zahraničí prohloubíme připravenost studentů pro praktické zahradnictví v oboru Zahradní a krajinná tvorba včetně jejich orientace v podnikatelském prostředí. Podobný efekt má výuka v německém a anglickém jazyce odborných předmětů.

Základní přínos pro cílovou skupinu pedagogů, již vyučujících na VOŠZa Mělník, povede ke zkvalitňování personálního zabezpečení modulů. Celkové uskutečnění projektu zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Studenti budou profitovat i z doprovodných aktivit projektu, zejména ze seminářů a workshopů, ale i z webových stránek projektu.

Zpracování studie propojení absolventů VOŠZa na studium na vysoké škole bude bezpochyby zajímavým

dokumentem pro další rozhodování. Přínos klíčové aktivity s kariérovým poradenstvím a monitoringem potřeb trhu přispěje k zajištění pracovních míst pro absolventy a užší spolupráci s odbornou špičkovou praxí.

 

Projekt je plánován v pěti klíčových aktivitách:

KA 01 - Inovace vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba

KA 02 - Vyšší kvalita modulu Anglický jazyk a odborná praxe formou Learning by doing

KA 03 - Mobilita pedagogických pracovníků VOŠ zahradnické

KA 04 - Studie spolupráce VOŠ zahradnické s vysokoškolským sektorem

KA 05 - Zavedení monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy VOŠ zahradnické

 

 

Závěrečná konference

21. 2. 2013

 

Poradní sbor

7. 12. 2012

 

Poradní sbor

7. 12. 2012

 

Poradní sbor

7. 12. 2012

 

Poradní sbor

7. 12. 2012

 

Poradní sbor

7. 12. 2012

 

Pozvánka na seminář 18.4.2012

10. 4. 2012